Algemene voorwaarden

1. Definities

Abonnement - De overeenkomst tussen MikMak en Abonnee voor het gebruik van de website door Abonnee alsmede iedere andere overeenkomst tussen MikMak en Abonnee;Algemene Voorwaarden - Deze algemene voorwaarden MikMak die van toepassing zijn op ieder Abonnement;Einddatum - De datum waarop het Abonnement eindigt door opzegging door Abonnee zoals uiteengezet in artikel 8.3;Website - De door MikMak op grond van het Abonnement aan Abonnee ter beschikking gestelde website voor gebruik door Abonnee in overeenstemming met de Algemene Voorwaarden;Abonnee - Iedere natuurlijk persoon of rechtspersoon die met MikMak een Abonnement afsluit;MikMak - Lama Lama BV handelend onder de naam MikMak, gevestigd op de Nieuwe Teertuinen 23, 1013 LV Amsterdam en met KVK-nummer 69124019;


2. Toepasselijkheid


2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op ieder Abonnement tussen MikMak en Abonnee. 2.2 Afspraken tussen MikMak en Abonnee in afwijking van, of in aanvulling op, deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk per e-mail zijn bevestigd door een regiomanager van MikMak.
2.3 Alle door MikMak genoemde bedragen zijn exclusief BTW.

3. Abonnement


3.1 Abonnee krijgt voor de duur van het Abonnement de beschikking over een website. 3.2 De website wordt opgebouwd met functionaliteiten ontworpen door MikMak. De huisstijl van de Abonnee wordt toegepast op deze functionaliteiten.
3.3 De Abonnee heeft het recht functionaliteiten toe te voegen of weg te laten naargelang deze zijn ontworpen door MikMak. De Abonnee heeft het recht zelf teksten, afbeeldingen, kleuren en typografieen aan te passsen.
3.4 Het is Abonnee niet toegestaan kopieën van de website te laten maken.

4. Voorwaarden


4.1 Abonnee moet in het bezit zijn van een SEPA-bankrekeningnummer.
4.2 De website blijft te allen tijde eigendom van MikMak. Het is Abonnee niet toegestaan ten behoeve van een derde partij enig (zekerheids)recht op de website te vestigen of te verlenen.
4.3 Abonnee is persoonlijk aansprakelijk voor naleving van de Algemene Voorwaarden.
4.4 Abonnee is verantwoordelijk voor het tijdig doorgeven van wijzigingen in de gegevens bekend bij MikMak, zoals bijvoorbeeld een nieuw adres.
4.5 Abonnee moet 18 jaar of ouder en handelingsbekwaam zijn om een abonnement af te kunnen sluiten. Minderjarigen kunnen een slechts met toestemming van een ouder of voogd een abonnement afsluiten.

5. Gebruik


5.1 De Abonnee maakt gebruik van de functionaliteiten (artikel 6.2 en 6.2) ontworpen door MikMak en kan deze functionaliteiten naar eigen wens stijlen.
5.2 MikMak mag ongevraagd functionaliteiten aanpassen, verbeteren en updaten.
5.3 Er zijn een aantal vaste functionaliteiten die elke website verhuurd door MikMak bevat. De variabele functionaliteiten mogen door de Abonnee naar eigen wens worden toegevoegd.

6. Functionaliteiten6.1 Vast: er zijn een aantal vaste functionaliteiten die elke website van MikMak bevat, dit zijn: Header afbeelding/video, tekst, foto’s, menu-viewer (PDF upload), telefoonnummer, contact, meertalig, wekelijkse rapportage, reservering integratie. Deze functionaliteiten kunnen niet door de Abonnee verplaatst of weggelaten worden.
6.2 Variabel: er zijn een aantal variable functionaliteiten waar elke Abonnee van een website bij
MikMak gebruik van kan maken, dit zijn: vacatures, reviews, evenementen, nieuws, Social Media integratie, quote, spotify playlist, alert message, bestelmethodes (link naar bijv. Ubereats)

7. Domeinnaam


7.1 Voor Abonnee is het mogelijk een eigen domeinnaam te kiezen en te (laten) koppelen door MikMak. Kosten zijn voor rekening van Abonnee.

8. Looptijd Abonnement en Opzegging


8.1 Het Abonnement wordt afgesloten voor een periode van 6 maanden. Na afloop van deze termijn wordt het Abonnement stilzwijgend verlengd steeds voor een periode van één maand. 8.2 De kosten van het Abonnement voor de eerste maand worden pro rata het in de betreffende maand resterende aantal dagen berekend aan de hand van het maandtarief.
8.3 De opzegtermijn van het Abonnement bedraagt één maand. Vanaf de dag dat de schriftelijke opzegging van het Abonnement door Abonnee via e-mail is ontvangen door MikMak loopt het Abonnement nog één maand door zodat het Abonnement eindigt één maand na de dag waarop de opzegging door MikMak is ontvangen (de ‘Einddatum’).
8.4 Abonnee heeft na opzegging tot de Einddatum recht op het gebruik van de website en de plicht om de kosten van het Abonnement te voldoen.

9. Betalingen


9.1 Abonnee is verplicht om bij het afsluiten van een Abonnement tevens een machtiging tot automatische incasso van de maandelijkse abonnementskosten en andere verschuldigde kosten af te laten schrijven van het opgegeven rekeningnummer.
9.2 Bij extra in rekening gebrachte kosten zoals extra afgenomen diensten, lees; ontwikkeling huisstijl, fotografie, copywriting of marketing, heeft MikMak het recht eerst betaling daarvan te verlangen alvorens aan Abonnee gebruik te laten maken van het platform.
9.3 Wanneer de abonnements- of overige kosten niet kunnen worden afgeschreven of onterecht worden gestorneerd, is Abonnee van rechtswege in verzuim. Abonnee ontvangt dan een aanmaning om het verschuldigde alsnog binnen veertien dagen te voldoen. Indien het verschuldigde niet binnen de termijn van veertien dagen is voldaan, kan MikMak een incassobureau inschakelen. Alle extra administratiekosten en de buitengerechtelijke incassokosten zijn voor rekening van Abonnee.

10. Eigendomsrecht


10.1 MikMak blijft ten alle tijden eigendom van het design en platform waar Abonnees gebruik van maken. Wanneer een Abonnee zijn/haar abonnement ontbindt is hij/zij niet langer eigenaar van de website of het design. Abonnees kunnen wel hun eigen content, lees; fotografie, teksten en huisstijl, behouden.

11. Aansprakelijkheid


11.1 Bij een crash of ‘downtime’ van de website of het platform is MikMak niet verantwoordelijk voor eventuele onderbezetting van plekken in het restaurant dan wel omzetschommelingen of daling in de conversieratio van het restaurant van de Abonnee. 11.1 Als Abonnee een website in gebruik neemt, wordt dit opgevat als bewijs dat deze goed functioneert en geen gebreken vertoont. 11.3 Het vullen van content en ontwerpen en aanpassen van design van de website door Abonnee is voor eigen risico van Abonnee. 11.4 MikMak staat niet garant voor verschillen in restaurant bezetting, omzetschommelingen of conversieratio van de website van Abonnee. 11.5 Abonnee is zelf verantwoordelijk voor het tijdig doorgeven van eventuele gebreken en/disfunctionaliteiten aan de website.

12. Wijziging


12.1 MikMak behoudt zich het recht voor om de kosten van een Abonnement te wijzigen. Wijzigingen worden minimaal twee maanden vóór de ingangsdatum per e-mail bekend gemaakt aan Abonnee. 12.2 Wijzigingen van de Algemene Voorwaarden worden minimaal één maand voor de ingangsdatum bekend gemaakt door middel van een mededeling op de website www.mikmak.site en per e-mail aan Abonnee. 12.3 MikMak heeft te allen tijde het recht haar vorderingen op Abonnee uit welken hoofde ook, over te dragen aan derden

13. Niet nakomen verplichtingen


13.1 MikMak heeft het recht het Abonnement met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden of op te zeggen door middel van een schriftelijke mededeling aan Abonnee, indien: Abonnee in verzuim is met de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van het Abonnement; Abonnee (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of hem (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend; het faillissement van Abonnee wordt aangevraagd, of hij in staat van faillissement wordt verklaard; Abonnee onder curatele wordt gesteld of de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen op hem van toepassing wordt; Abonnee de website gebruikt in strijd met de bepalingen uit de Algemene Voorwaarden (b.v. de gebruiksvoorwaarden van Hoofdstuk 4); ten laste van Abonnee beslag wordt gelegd op de website of op andere goederen van Abonnee en dit de nakoming van zijn verplichtingen uit het Abonnement beïnvloedt; Abonnee naar het oordeel van MikMak misbruik maakt van de door MikMak geboden service; Abonnee opzettelijk onjuiste informatie verschaft aan MikMak, dan wel Abonnee anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit het Abonnement na te kunnen komen.
13.2 Abonnee heeft het recht het Abonnement per direct te beëindigen indien MikMak haar verplichtingen zoals beschreven in de Algemene Voorwaarden herhaaldelijk en/of in ernstige mate niet is nagekomen.


14. Privacy


14.1 MikMak vindt het belangrijk om jouw persoonsgegevens goed te beschermen. Voor vragen of opmerkingen hierover kun je contact opnemen via info@mikmak.site.


15. Toepasselijk Recht. Geschillen


15.1 Op het Abonnement en de Algemene Voorwaarden is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
15.2 Alle geschillen voortvloeiende uit of samenhangende met het Abonnement zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.